Prof. Dr. Elda Marku

Prof. Elda Marku (Muçaj) është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, në degën Kimi Industriale, në vitin 1991. Ajo është pedagoge me kohë të plotë pranë Departamentit të Kimisë. Ka fituar gradën Doktor i Shkencave në “Kimi”, në Universitetin e Tiranës. Është udhëheqëse dhe relatore e shume doktoraturave dhe diplomave, si edhe titullare e autore tekstesh për disa lëndë si: Kimi Organike, Kimi Mjedisi, Analizë Organike dhe Metoda Kromatografike dhe Elektroforetike. Ka kryer disa specializime në Itali, Gjermani dhe Francë. Prof. Elda Marku është drejtuese, koordinatore dhe experte në shumë projekte kërkimore dhe aktivitete shkencore kombëtare e ndërkombëtare.

Fushat kryesore të kërkimit shkencor janë:
•Studimi i shpërndarjes dhe efekteve në mjedis të ndotësve organike (poliklorbifenilet, pesticidet klororganike, hidrokarburet policiklike aromatike, VOC, poliklorbenzenet, fenolet);
•Studimi i pranisë së ndotësve organikë të qëndrueshëm në ushqime;
• Prania, shpërndarja dhe efektet e mikroplastikave në mjedis
•Metodika e mësimdhënies së Kimisë Organike dhe Mjedisore në disa programe studimi;

Gradat dhe titujt akademikë

Diplomë në Kimi Industriale, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (1991)

SHPU për “Analizë kimike”. Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, (1998)

Doktor i Shkencave në Kimi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2001)

Laurea in Chimica Industriale, Facoltà di Chimica Industriale, Università di Bologna (2005)

Titulli akademik "Profesor i Asociuar" , Universiteti i Tiranës (2009)

Titulli akademik "Profesor " , Universiti i Tiranës (2012)

Lëndët:

 • Kimi organike 1 dhe 2, Bachelor, Kimi
 • Kimi mjedisi, Master i Shkencave Kimi Industriale e Mjedisore, Bachelor Kimi
 • Metoda kromatografike dhe elektroforetike, Master i Shkencave. Kimi
 • Analizë organike, Bachelor Kimi

Tekste mësimore

 • Muçaj (Marku) E. Kimia e mjedisit e ndotësve organikë, teknika dhe procedura laboratorike” ( 2008) Tiranë.
 • McMurry J. Kimia Organike, botimi 8 (përkthim nga grup autorësh), (2014) Tiranë. Botime Erik
 • Nuro A. Marku E. Analiza organike (2014) Tiranë. Botime Erik
 • Nuro A. Marku E. Pesticide –Formulations, Effects, Fate. Organochlorine Pesticides Residues for some Aquatic Systems in Albania, Margarita Stoytcheva (Ed.) (2011) InTech.

Artikuj shkencorë:

 • Aurel Nuro, Elda Marku, Bledar Murtaj. (2018) Organochlorine pesticides and their residues in surface waters of Albania. Zastita materijala. Nr.4. pg.475 .
 • Morsina Çipa, Elda Marku and Aurel Nuro, 2018. “Distribution of polycyclic aromatic and aliphatic hydrocarbons in surface water and soil of petrochemical industrial area in Ballsh, Albania. International Journal of Current Research 10, (04), 68179-68184.
 • Nuro A., Marku E., Murtaj B. (2017). Analysis of organic pollutants in water samples of White Drin, Black Drin and Fierza Reservoir. Journal of Engineering & Processing Management; Vol 9 No 1. pg. 94–99
 • Allajbeu Sh., Qarri F., Marku E., Bekteshi L., Ibro V., Frontasyeva M.V., Stafilov T., Lazo P., (2017). Contamination scale of atmospheric deposition for assessing air quality in Albania evaluated from most toxic heavy metal and moss biomonitoring. Air Quality Atmosphere & Health. Volume 10, Issue 5, pg. 587–599
 • Nuro A., Marku E., Murtaj B., Plaku V. (2017). Determination of some organic pollutants in waters rivers of Tirana city. Zastita Materijala 58 (2) pg. 212 – 221.
 • Nuro A., Salihila J., Peci Dh., Marku E., Dervishi A., (2017). Percaktimi me GC/FID i perberjes kimike te vajit esencial te popullatave Origanum Vulgare L. nga Jugu i Shqiperise. BSHN (UT) 23,
 • Nuro A., Marku E., (2017) Nivelet e ndotesve organike ne mostrat e ujit te pijshem te qytetit te Lushnjes. BSHN (UT) 23,
 • Mance S., Marku E., Nuro A., Murtaj B., (2017). Studimi i shperndarjes se disa ndotesve organike ne lagunen e Patosit, BSHN (UT) 22.
 • Kane S., Lazo P., Ylli F., Stafilov T., Qarri F., Marku E. (2016). Separation of heavy metal from water samples—The study of the synthesis of complex compounds of heavy metal with dithiocarbamates, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 51(4) pg. 335-40
 • Mançe S., Marku E., Nuro A., (2016). A comparison study on the presence of some chlorinated organic pollutants in waters of Mati river, Albania. AJNTS, XXI (42) pg. 13-21.
 • Tahiraj J., Marku E., Nuro A., (2016). A preliminary study of the presence of some organic pollutants in topsoil samples in Industrial area of Elbasan, Albania. Mechanical Engineering Scientific Journal Volume 5, Nr. 1, pg. 91-97
 • Mançe S., Marku E., Nuro A., (2016). Determınatıon of PAH and BTEX levels ın water samples of Patoku Lagoon, page 151-156; International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Volume 6/2.
 • Mançe S., Marku E., Nuro A., (2016). Determınatıon of some chlorınated pollutants ın fısh samples of Patoku Lagoon ; International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Volume 6/2. pg. 233-238
 • Çipa M., Marku E., (2016). A potentıal health rısk of occupatıonal exposed workers ın petrochemıcal ındustry of Ballsh, Albanıa. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). Volume: 6, Issue: 4, Page 477 – 482
 • Çipa M., Marku E., (2016). Long-term exposure in Ballsh oil refinery: an investigation on occupationally exposed workers with special reference to cardiovascular diseases. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE). Volume 17(3): pg.1250-1258
 • Neziri A., Marku E., Malollari I., (2016). Organochlorine pesticides concentrations in surface waters of Lakes of Shkodra, Ohrid and Prespa (Albanian Part). Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE). Vol 17, No 3, pg. 857-863
 • Tahiraj J., Marku E., Nuro A., Lazo P., (2016). Determination of some air chlorinated organic pollutants in Krraba tunnel, Albania using moss as bioindicator. International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES), 6, 515-520.
 • Marku E., Nuro A., Mance S., (2016). A preliminary survey od some chlorinated organic pollutants in Patoku lagoon, Albania. Journal of Env. Protection and Ecology, 17, No 1, pg. 94–101 .
 • Kane S., Lazo P., Ylli F., Stafilov T., Qarri F., Marku E., (2016). Separation of heavy metal from water samples - The study of the synthesis of complex compounds of heavy metal with dithiocarbamates. Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. 51(4):335-40
 • Maxhuni A., Lazo P., Kane S., Qarri F., Marku E., Harmens H,. (2015). First survey of atmospheric heavy metal deposition in Kosovo by using moss biomonitoring and AAS. Environmental Science and Pollution Research;23(1): 744-55
 • Kane S., Lazo P., Qarri F., Marku E., (2015). Assessment of environmental situation of Narta and Orikumi Lagoon, Albania, Fresenius Environmental Bulletin 24(9)
 • Qarri F.,  Lazo P., Bekteshi L., Kane S., Marku E., (2015). A study on road traffic emissions of heavy metals in the Tirana-Elbasan highway tunnel experiment in Albania by using the dust samples. Fresenius Environmental Bulletin 24(7). pg. 2101-2110
 • Nuro A., Marku E., Murtaj B., (2014). Determination of PAH and BTEX levels in water samples using GC/FID technique. Case study Patoku Lagoon, International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). Volume 4/2, pg. 195-200;
 • Murtaj B., Como E., Nuro A., Marku E., (2013). Evaluation of Organochlorinated Pesticides Residues and PCBs in Sediments of Karavasta Lagoon, Albania. J. Int. Environmental Application & Science 01; vol 8(4):652-657.
 • Mediu R., Marku, Lazo P., (2014). Study of correlation of HE4 and CA125 as specific biomarkers for the detection of ovarian cancer. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), Volume 4, Issue 3, (Serial Number 15) pg. 463-468.
 • Neziri A.,Marku E., (2013). Polychorinated biphenyls (PCBs) levels in surface waters of Drini River transboundary system. Natura montenegrina. 12(3-4): pg.987-993.
 • Nuro A., Marku E., Shehu A., (2013). Determination of some volatile organic pollutants in water samples of Lana River. Albanian Journal of Natural and Technical Sciences (AJNTS). No 35. Pg.65-72.
 • Nuro A., Marku E., Shkurtaj B., Shehu M., Mucollari N., (2013) Studimi i niveleve te ndotesve klororganike me tekniken GC/ECD ne mostra te ujit te detit. Buletini Shkencor/ Science Bulletin. Universiteti i Vlores. No.1, Vol.2,. Pg.50-54
 • Mediu R., Marku E., Treska E.,(2013). Serum level determination of trace elements, such as iron and zinc, in pregnant women and umbilical cord of neonates. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Volume 3, Issue 2 (Serial Number 10) pg. 287-290;
 • Shehi A., Nuro A., Marku E., Pecini A., (2013) “Study of methanol levels in alcoholic beverages of Albania market”. International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES), Vol 8 (1), Issue 1, pg. 153-160
 • Çomo E., Nuro A., Murtaj B., Marku E., Shehu E., Emiri A., (2013). Study of Some Organic Pollutants in Water Samples of Shkumbini River, Albania. :J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 8 (4): 573-579

Artikuj konference:

 • Elda Marku, Aurel Nuro, Jonida Tahiraj. A review of the presence and profile of PCB indicators in different environmental matrices in Albania. 25th Congress of SCTM, 19-22 Shtator 2018. Ohrid, Macedonia
 • Tahiraj Jonida, Marku Elda, Raber Georg (2018). Investigation of PAHs in soils around Elbasan industrial area in ALbania. 3rd International Conference on Atmospheric Dust. DUST 2018. May 29-31 Bari, Italy
 • Jonida Tahiraj, Elda Marku. PAHs Contamination In Elbasani Metallurgical Complex, Albania. 25th Congress of SCTM, 19-22 Shtator 2018. Ohrid, Macedonia
 • Neziri A., Marku E., (2017). Assessment of organochlorine pesticides in Velipoja underground waters. 7-th International Symposium of Ecologists of Montenegro. Sutomore, Montenegro. 4-7 October 2017,
 • Cipa M., García-Córcoles M.T., Zafra-Gómez A., Vilchez J.L Marku, E., (2017). Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the serum of occupational exposed workers nearby a Petroleum Refinery in Albania. 12th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference. Dubrovnik, Croatia. 4-8 October.
 • Vaso K., Marku E., Tahiraj J., (2017). Combination of the molecular modeling as a didactic tool and systemic approach to teaching and learning (SATL) to improve students’ understanding of carbohydrate chemistry. International Conference on Confronting Educational Challenges Through Research. 30 June - 2 Patras, Greece July 2017.
 • Marku E., Vaso K., Çipa M., An estimation of different factors influencing the students’ performance in organic chemistry. International Conference on Confronting Educational Challenges Through Research. Patras, Greece 30 June - 2 July 2017.
 • Mediu R., Marku E., Mediu N., (2016). Simultaneous measurements of different tumor markers for early detection of ovarian cancer. 1-st International Scientific Conference on Professional Sciences. Durres, Albania. 25-26 November 2016.
 • Mediu R., Marku E., Mediu N., (2016). Comparative Study of Serum Ca 125 concentrations Measured by Two Immunometric Assays (ECLIA and ELFA) for the detection of ovarian cancer in women. 24th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation and 4th Albanian National Conference of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, 24th BCLF2016, Tirana, Albania, 5-7 October 2016.
 • Lazo P., Marku E., Kumanova Xh., (2016). Quality of waters in the Vjosa catchment – physical-chemistry, nutrients, heavy metals and organic pollutants. Vjosa -Science Conference - The Vjosa – A unique opportunity for European River Science. Tirana, Albania .
 • Çipa M., Marku E., (2016). A potentıal health rısk of occupatıonal exposed workers ın petrochemıcal ındustry of Ballsh, Albanıa. 6th International Conference of Ecosystem (ICE 2016). Tirana, Albania. 3 – 6 June 2016.
 • Tahiraj J., Marku E., Nuro A., Lazo P., (2016). Determination of some air chlorinated organic pollutants in Krraba tunnel, Albania using moss as bioindicator. 6th International Conference of Ecosystem (ICE 2016). Tirana, Albania. 3 – 6 June 2016.
 • Mediu R, Marku E., Mediu N., (2016) A125 as specific biomarker for the detection of ovarian cancer in women patients. 32nd World Congress of the International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) in Kobe, Japan. August 31 - September 4, 2016.
 • Çipa M., Marku E., (2015) Studimi i efekteve të ekspozimit afatgjatë të punonjësve ndaj ndotjes kimike në Ballsh. Konferenca Kombëtare e Shkencave të Aplikuara. Tiranë, Shqipëri. 21 Nëntor 2015.
 • Neziri A., Marku E., Malollari I.,(2016) Organochlorine pesticides concentrations in surface waters of lake of Shkodra, Ohrid and Prespa.  International Conference Gredit 2016- Green Development Infrastructure Technology, GREDIT2016. Skopje, FYROM, March 2016.
 • Tahiraj J., Marku E., Nuro A., (2016) A preliminary study of the presence of some organic pollutants in topsoil samples in Industrial area of Elbasan, Albania. International Conference GREDIT 2016- Green Development Infrastructure Technology GREDIT2016. Skopje, FYROM, March 2016.
 • Çipa M., Marku E.L, (2016). Long-term exposure in Ballsh oil refinery: an investigation on occupationally exposed workers with special reference to cardiovascular diseases. International Conference GREDIT 2016- Green Development Infrastructure Technology. Skopje, FYROM, March 2016.
 • Marku E., Nuro A., Mance S., (2015) A preliminary survey of some chlorinated organic pollutants in Patoku lagoon, Albania. 1st International Conference on Ecology and Protection of Marine and Freshwater environments, ECOPROWATER 2015, Viterbo, Italy; October 2015.
 • Salihila J., Nuro A., Dervishi A., Peçi Dh., Marku E., (2015) Determination of essential oil composition of origanum vulgare Populations of Albania” Proceeding Book of “5th International Conference of Ecosystems - Essays on Ecosystem and Environmental Research”, Tirana, Albania.
 • Mance S., Marku E., Nuro A., (2015). Determination of some chlorinated pollutants in fish samples of Patoku Lagoon. “6th International Symposium of ecologists of Montenegro - ISEM6“, Ulcinj, Montenegro, 15-18 October 2015.
 • Marku E., Nuro A., Mance S., (2015). Levels of chlorinated pollutants in water and sediment samples of Patoku Lagoon. Proceeding Book of “3rd International conference Harmonization of Environmental Research and Teaching with Sustainable Policy”. Shkodra, Albania, 6-8 November 2015.
 • Salihila J., Nuro A., Dervishi A., Peçi Dh., Marku E., (2015). Chemical characterization of Sideritis populations from Albania using GC/FID technique. “3rd International Conference Research and Education in Natural Sciences focused on “Harmonization of Environmental Research and Teaching with Sustainable Policy” - HERTSPO2015, Shkodra, Albania November 6 - 8, 2015.
 • Pine O., Nuro A., Marku E., Gashi V., (2015). Analyzes of organochlorinated pollutants in butter samples of Albania markets. “Third International Conference Research and Education in Natural” Sciences focused on; “Harmonization of Environmental Research and Teaching with Sustainable Policy” - HERTSPO2015, Shkodra, Albania November 6 - 8, 2015.
 • Pine O., Nuro A., Marku E., Gashi V., (2015). Simultaneous determination of organochlorinated pesticides and PCBs in vegetable oil samples of Albanian market” Proceeding Book of “5th International Conference of Ecosystems - Essays on Ecosystem and Environmental Research., Tirana, Albania.
 • Mance S., Marku E., Nuro A., Murtaj B., (2015). Determination of PAH and BTEX levels in water and sediment samples of Patoku Lagoon. Proceeding Book of “5th International Conference of Ecosystems - Essays on Ecosystem and Environmental Research”, Tirana, Albania.
 • Nuro A., Marku E., Kika A, Murtaj B., Dule K., (2014). Study of some organic pollutants in Patoku Lagoon using cluster analysis. 1st International Conference on Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology - Tirana, Albania, 13th December 2014.
 • Mediu R, Marku E., Mediu N., (2014). CA125 as specific biomarker for the detection of ovarian cancer in women patients. First International Conference on Applied Sciences "New Technologies and Applications in Medicine, NTAM 2014", Tirana Albania, 7- 8 November 2014.
 • Mediu R, Marku E., Lazo P., (2014). Study of HE4 and CA125 as specific biomarkers in ovarian cancer detection referring to patients age. 1st International Medical Conference. "environment and public health”. Costanta Romania September 2014.
 • Nuro A., Marku E., Pine O., (2014). Analysis of some organic pollutants in underground water of Tirana region using gas chromatography techniques. 2nd International Conference on Applied Biotechnology, Tirana, Albania, September 2014.
 • Marku E., Shuka L., Nuro A., Neziri A., Puto K., (2014). Accumulation of some chlorinated organic pollutants from native medicinal plants collected in different localities of Albania. 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC)”, Durres, Albania. May 19-22, 2014.
 • Nuro A., Dervishi A., Peçi Dh., Marku E., (2014). Determination of Essential Oil Composition of Origanum vulgare Populations from South of Albania. 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC), Durres, Albania. May 19-22, 2014.
 • Nuro A., Dervishi A., Peçi Dh., Marku E., (2014). Study of Essential Oil Composition of Sideritis Populations from South of Albania (Gramozi, Dhëmbel and Nëmërçka mountains). 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (CMAPSEEC), Durres, Albania. May 19-22, 2014.
 • Mediu R, Marku E., Lazo P., (2014). Study of correlation of HE4 and CA125 as specific biomarkers for the detection of ovarian cancer in patients. 4th International Conference of Ecosystems (ICE 2014), Tirana, Albania, May 2014.
 • Nuro A., Marku E., Murtaj B., (2014). Determination of PAH and BTEX levels in water samples using GC/FID technique, case study Patoku Lagoon. 4th International Conference of Ecosystems (ICE 2014), Tirana, Albania, May 2014.
 • Nuro A., Marku E., Murtaj B., Mance S., (2014). Study of chlorinated pesticides, their residues and PCB concentrations in sediment samples of Patoku Lagoon. 4th International Conference of Ecosystems (ICE 2014), Tirana, Albania, May 2014.
 • Mediu R, Marku E., Alliu N., (2013). Comparative study of serum CA 19-9 and CEA levels, measured by two immunometric assays, (ELISA and ELFA), in different diagnoses of malignant pathologies. Regional European Congress of Biomedical Laboratory Science & the 4th Greek Medical, Laboratory Technologists Conference "Technical Advances and current practices"., Athens, Greece, 5-7 December 2013.
 • Nuro A., Marku E., Dule K., Kika A., (2013). An evaluation of organochlorinated pollutants in central Albania. The 5-th International Symposium of the Ecologists of the Republic of Montenegro (ISEM5). Tivat, Montenegro, October 2013.
 • Neziri A., Marku E., (2013). Polychlorinated biphenyls (PCBs) levels in Drini river surface water transboundary system. The 5-thInternational Symposium of the Ecologists of the Republic of Montenegro (ISEM5), Tivat, Montenegro, October 2013.
 • 36.Nuro A., Marku E., (2013). Vleresimi i niveleve te BTEX dhe PAH ne ujerat e lumit Seman - evaluation of levels for BTEX and PAH in waters of Semani river. Konferenca nderkombetare “Energjitika dhe mjedisi per zhvillim te qendrueshem”, Prishtine, Kosove, 30 Tetor 2013.
 • Nuro A., Marku E., Shkurtaj B., (2013). Përcaktimi i përqëndrimeve të pesticideve klor-organike dhe poliklorbifenileve në Lagunën e Nartës - Determination of organochlorinated pesticides and polychlorinated biphenyls concentrations in Narta Lagoon. Konferenca Nderkombetare “Energjitika dhe mjedisi per zhvillim te qendrueshem”, Prishtine, Kosove, 30 Tetor 2013.
 • 38.Nuro A., Marku E., (2013). Study of organochlorinated pollutants in Kune-Vaini Lagoon. International Conference "Research and education - challenges toward the future " (ICRAE 2013) Shkodër, Albania, May 2013
 • 39.Nuro A., Marku E., Murtaj B., (2013). Organochlorinated residues in sediments of Buna River. International Conference "Research and education - challenges toward the future " (ICRAE 2013) Shkodër, Albania May 2013.

Raporte Teknike:

 • SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies. (2019). A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society. Berlin: SAPEA.
 • Minamata Initial Assessment for Albania; Mercury inventory and identification of emissions and resources. UNDP (2018)

Fushat e interesit:

 • •Studimi i shpërndarjes dhe efekteve në mjedis të ndotësve organike (poliklorbifenilet, pesticidet klororganike, hidrokarburet policiklike aromatike, VOC, poliklorbenzenet, fenolet); •Studimi i pranisë së ndotësve organikë të qëndrueshëm në ushqime; •Prania, shpërndarja dhe efektet e mikroplastikave në mjedis •Metodika e mësimdhënies së Kimisë Organike dhe Mjedisore në disa programe studimi;
 • •Studimi i pranisë së ndotësve organikë të qëndrueshëm në ushqime;
 • •Prania, shpërndarja dhe efektet e mikroplastikave në mjedis
 • •Metodika e mësimdhënies së Kimisë Organike dhe Mjedisore në disa programe studimi;

Projekte:

 • Anetare/eksperte e Grupit te Punes ne hartimin e SAPEA’s Evidence Review Report on Micro and Nanoplastics-for the European Commission (EC)’s Group of Chief Scientific Advisors (GCSA)
 • “Minamata Initial Assessment for Albania” , ekspert kombëtar per hartimin e inventarit të mërkurit, 2017, UNDP
 • “Strengthening Capacities for SAICM Implementation in Albania”, ekspert kombëtar, 2016. UNITAR-SAICM
 • "Bilateral Projects" ekspert vlerësimi i projekt-propozimeve kërkimore shkencore. 2015-2016, AKTI
 • "Transposition of EU OSH Directive 1999/92/EC on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres. Ekspert kombëtar. 2010-2014 . ILO-IPA
 • “Indigenous traditional plants for preparing added value new products with different applications”, SEE-ERA.NET PLU, 2012-2014, koordinator kombëtar.German Aerospace Centre (DLR)
 • " Action Plan of Vegetation Strip Management, Skadar Lake". 2010. Ekspert. World Bank
 • “Determination of chlorinated pesticides in food and environmental samples in Slovenia-Albania”, koordinator. 2008-2009. MASH
 • CISM -Progetto Assistenca Tecnica alla Realizzazione e Alla Gestione di Un Centro Internazionale di Scienze del Mare in Albania), Italy-Albania.2008. Ekspert. INTERREG
 • "Ngritja e laboratorit didaktik te kimise se mjedisit" ne kuadrin e projekteve te MASH “Cilesi dhe barazi ne arsim” (2008) Banka Boterore,
 • Evaluation of TEMPUS Joint Projetcs. 2004. Ekspert akademik i Komisionit Europian (Directorate-General for Education and Culture) (Programi CARDS)
 • “Programme for the Assesment and Control of Pollution in the Mediterranean region MEDPOL phase III,IV”, Projekt për monitorimin e ndryshimeve në nivelet e ndotësve organikë në mytilus galloprovincialus në bregdetin shqiptar. 1996-2009. Bashkëpunëtore shkencore, UNDP/MAP