Prof. Dr. Elda Marku

Prof. Dr. Elda Marku është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, në degën Kimi Industriale, në vitin 1991. Ajo është pedagoge me kohë të plotë këtij Fakulteti dhe Përgjegjëse e Departamentit të Kimisë  të këtij Fakulteti. Në 2001 ka fituar gradën Doktor i Shkencave në “Kimi”, në Universitetin e Tiranës. Në 2009 ka marrë titullin akademik "Profesor i Asociuar" dhe në 2012 titullin akademik Profesor.

Prof. Dr. Elda Marku është drejtuese, koordinatore dhe experte në shumë projekte kërkimore dhe aktivitete shkencore kombëtare e ndërkombëtare. Ajo është udhëheqëse dhe relatore e shume doktoraturave dhe diplomave, si edhe titullare e autore tekstesh për disa lëndë si: kimi organike, kimi mjedisi, analizë organike dhe metoda kromatografike dhe elektroforetike. Ka kryer disa specializime në Itali, Gjermani dhe Francë. 

Prof. Dr. Elda Marku është bashkëautore e  60 artikujve shkencore dhe më shumë se 100 prezantimeve në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe disa raporteve teknike.

Titullare e lëndëve

 • Kimi Organike 1 dhe 2
 • Kimi Mjedisi   
 • Metodat e Ndarjes Kromatografike dhe Elektroforetike 
 • Analize Organike

 

Autore dhe bashkëautore në tekstet universitare

 • ”Kimia Organike” McMurry , Tirane 2020, ISBN: 978-9928-123-82-4
 •  "Kimia e Mjedisit e Ndotesve Organike, teknika  dhe procedura laboratorike”, Tirane 2008, ISBN 9-789995-666323 
 •  ”Analiza Organike”, Tirane 2014.

Fushat e interesit:

 • Studimi i shpërndarjes dhe efekteve në mjedis të ndotësve organike (poliklorbifenilet, pesticidet klororganike, hidrokarburet policiklike aromatike, VOC, poliklorbenzenet, fenolet);
 • Studimi i pranisë së ndotësve organikë të qëndrueshëm në ushqime;
 • Prania, shpërndarja dhe efektet e mikroplastikave në mjedis 
 • Studimi i pranisë së ndotësve organikë të qëndrueshëm në ushqime;
 • Prania, shpërndarja dhe efektet e mikroplastikave në mjedis
 • Metodika e mësimdhënies së Kimisë Organike dhe Mjedisore në disa programe studimi;

 

Projektet

 • Anëtare  e MC (Management Committee) of COST action CA20101:  “Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY – PRIORITY”
 • Koordinatore shkencore, IPA II Cross-Border Cooperation Programme Montenegro-Albania 2014-2020. Project “Skadar Lake without chemical pollution – SOLUTION
 • Koordinatore kombëtare (SEAVIEWS)- “SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution” Interreg ADRION-Nr.951
 • Anëtare  e MC (Management Committee) of COST action CA18225: Taste and Odor in early diagnosis of source and drinking Water Problems TOPWATER
 • Anëtare/eksperte e Grupit të Punës në hartimin e SAPEA’s Evidence Review Report on Micro and Nanoplastics-for the European Commission (EC)’s Group of Chief Scientific Advisors (GCSA)
 • “Minamata Initial Assessment for Albania” , eksperte kombëtare për hartimin e inventarit të mërkurit, 2017, UNDP
 • “Strengthening Capacities for SAICM Implementation in Albania”, eksperte kombëtare, 2016. UNITAR-SAICM
 • "Bilateral Projects" eksperte vlerësimi e projekt-propozimeve kërkimore shkencore. 2015-2016, AKTI
 • "Transposition of EU OSH Directive 1999/92/EC on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres. Eksperte kombëtare. 2010-2014 . ILO-IPA
 • “Indigenous traditional plants for preparing added value new products with different applications”, SEE-ERA.NET PLU, 2012-2014, koordinatore kombëtare.German Aerospace Centre (DLR)
 • " Action Plan of Vegetation Strip Management, Skadar Lake". 2010. Eksperte. World Bank
 • “Determination of chlorinated pesticides in food and environmental samples in Slovenia-Albania”, koordinatore. 2008-2009. MASH
 • CISM -Progetto Assistenca Tecnica alla Realizzazione e Alla Gestione di Un Centro Internazionale di Scienze del Mare in Albania), Italy-Albania.2008. Eksperte. INTERREG
 • "Ngritja e laboratorit didaktik të kimisë së mjedisit" në kuadrin e projekteve të MASH “Cilësi dhe barazi në arsim” (2008) Banka Botërore,
 • Evaluation of TEMPUS Joint Projetcs. 2004. Eksperte akademike i Komisionit Europian (Directorate-General for Education and Culture) (Programi CARDS)
 • “Programme for the Assesment and Control of Pollution in the Mediterranean region MEDPOL phase III,IV”, Projekt për monitorimin e ndryshimeve në nivelet e ndotësve organikë në mytilus galloprovincialus në bregdetin shqiptar. 1996-2009. Bashkëpunëtore shkencore, UNDP/MAP

Raporte shkencore

Artikuj te fundit

 • Eldores SulaValbona AlikoE. MarkuA. NuroC. Faggio. Evaluation of kidney histopathological alterations in Crucian Carp, Carassius carassius, from a pesticide and PCB-contaminated freshwater ecosystem, using light microscopy and organ index mathematical model. June 2020.               International Journal of Aquatic Biology 8(3):154-165   DOI: 10.7508/ijab
 • Nuro, B. Murtaj, E. Marku. Levels of some organic pollutants in water samples of Adriatic Sea: Case study: Hot-spot of Porto-Romano, Albania. Zastita Materijala 61(4):306-312 January 2020           DOI: 10.5937/zasmat2004306N
 • Aurel Nuro, Elda Marku, Bledar Murtaj. (2018) Organochlorine pesticides and their residues in surface waters of Albania. Zastita materijala. Nr.4. pg.475 .
 • Morsina Çipa, Elda Marku and Aurel Nuro, 2018. “Distribution of polycyclic aromatic and aliphatic hydrocarbons in surface water and soil of petrochemical industrial area in Ballsh, Albania. International Journal of Current Research 10, (04), 68179-68184.
 • Aurel Nuro, Elda Marku, Bledar Murtaj. Analysis of organic pollutants in water samples of White Drin, Black Drin and Fierza Reservoir. Journal of Engineering & Processing Management ; Vol 9 No 1 (2017)
 • Aurel Nuro, Elda Marku, Bledar Murtaj, Valbona Plaku. Determination of some organic pollutants in waters rivers of Tirana city. Zastita Materijala 58 (2) 212 – 221 (2017)
 • A. Nuro, J. Salihila, Dh. Peci, E. Marku,  A. Dervishi.Percaktimi me GC/FID I perberjes kimike te vajit esencial te popullatave Origanum Vulgare L. nga Jugu I SHqiperise. BSHN (UT)23,  2017
 • Nuro, E. Marku. Nivelet e ndotesve organike ne mostrat e ujit te pijshem te qytetit te Lushnjes. BSHN (UT)23,  2017
 • S. Mance, E. Marku, A. Nuro, B. Murtaj. Studimi  i shperndarjes se disa ndotesve organike ne lagunen e Patosit, BSHN (UT) 22, 2017
 • Shaniko Allajbeu,  Flora Qarri, Elda Marku, Lirim Bekteshi,Vjollca Ibro, Marina V. Frontasyeva,Trajce Stafilov, Pranvera Lazo. Contamination scale of atmospheric deposition for assessing air quality in Albania evaluated from most toxic heavy metal and moss biomonitoringAir Quality Atmosphere & Health, 2017 Volume 10, Issue 5, pp 587–599
 • Sonila Kane, Pranvera Lazo, Fatos Ylli, Trajce Stafilov, Flora Qarri & Elda Marku (2016): Separation of heavy metal from water samples—The study of the synthesis of complex compounds of heavy metal with dithiocarbamates, Journal of Environmental Science and Health, Part A,
 • Jonida Tahiraj, Elda Marku, Aurel Nuro. A preliminary study of the presence of some organic pollutants in topsoil samples in Industrial area of Elbasan, Albania. (2016) Mechanical Engineering Scientific Journal Volume 5, Nr. 1, pg. 91-97
 • Sidita Mançe, Elda Marku, Aurel Nuro, DETERMINATION OF PAH AND BTEX LEVELS IN WATER SAMPLES OF PATOKU LAGOON, page 151-156; International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Volume 6/2. 2016  
 • Sidita Mançe, Elda Marku, Aurel Nuro, DETERMINATION OF SOME CHLORINATED POLLUTANTS IN FISH SAMPLES OF PATOKU LAGOON, page 233-238; International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Volume 6/2, 2016.  
 • M. Çipa, E. Marku. A potentıal health rısk of occupatıonal exposed workers ın petrochemıcal ındustry of Ballsh, AlbanıaInternational Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). Volume: 6, Issue: 4, Page 477 – 482 July, 2016
 • M. Çipa, E. Marku. Long-term exposure in Ballsh oil refinery: an investigation on occupationally exposed workers with special reference to cardiovascular diseases. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) Volume 17(3):1250-1258 · 2016
 • Neziri, E. Marku, I. Malollari. Organochlorine pesticides concentrations in surface waters of Lakes of Shkodra, Ohrid and Prespa (Albanian Part). Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) Vol. 17, No. 3 (2016)
 • J. Tahiraj, E. Marku, A. Nuro, P. Lazo. Determination of some air chlorinated organic pollutants in Krraba tunnel, Albania using moss as bioindicator.  International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES), 6, 515-520.
 • Elda Marku, Aurel Nuro, Sidita Mance. A preliminary survey of some chlorinated organic pollutants in Patoku lagoon, Albania. Journal of Env. Protection and Ecology17, No 1, 94–101 (2016) 
 • Sonila Kane, Pranvera LazoFatos YlliTrajce StafilovFlora Qarri, Elda Marku. Separation of heavy metal from water samples - The study of the synthesis of complex compounds of heavy metal with dithiocarbamates. Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. January 2016 
 • Albert MaxhuniPranvera LazoSonila KaneFlora QarriElda MarkuHarry Harmens First survey of atmospheric heavy metal deposition in Kosovo by using moss biomonitoring and AAS  Environmental Science and Pollution Research · 2016. Jan;23(1):744-55
 • Sonila Kane · Pranvera Lazo · Flora Qarri · Elda Marku.     Assessment of environmental situation of Narta and Orikumi Lagoon, AlbaniaFresenius  Environmental Bulletin, 24(9) · SEPTEMBER 2015
 • Flora Qarri · Pranvera Lazo · Lirim Bekteshi · Sonila Kane · Elda MarkuA study on road traffic emissions of heavy metals in the Tirana-Elbasan highway tunnel experiment in Albania by using the dust samplesFresenius Environmental Bulletin 24(7) · March 2015