Prof. Dr. Polikron Dhoqina

Prof. Dr. Polikron Dhoqina është pedagog pranë Departamentit të Fizikës prej vitit 1996.  Në vitin 1997 ka fituar gradën Doktor i Shkencave në “Fizike”, në Universitetin e Tiranës. Në 2007 ka marrë titullin akademik "Profesor i Asociuar" dhe në 2022 titullin akademik “Profesor”. Prej vitit 2016 mban postin e përgjegjësit të departamentit të Fizikës.

Prof. Dr. Polikron Dhoqina është drejtues i shoqatës së fizikanëve shqiptare dhe organizues i konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare. Eshtë udhëheqës dhe relator i shume doktoraturave dhe diplomave, si edhe titullar lendesh e autor tekstesh të ndryshëm.

Prof. Dr. Dhoqina është bashkëautor i mjaft artikujve shkencore dhe prezantimeve në konferenca.

 

Arsimimi dhe kualifikime:      

1972-1976   Diplomim në shkollën e mesme të  përgjithshme                                           

1982-1986   Diplomim për studime universitare  në Fakultetin e Shkencave Natyrore,  dega Fizikë

1993 - Universiteti i Janinës (Greqi)  Departamenti i Fizikës Mjekësore

1996 - Universiteti Pace, New York (USA)

2000 - Universiteti Paris VII (Francë), Laboratori Bioreologjisë dhe Hidrodinamikës                                                        

2002 - Universitetin i Ferrarës (Itali),  Departamenti i Fizikës

2018 - Universitetin i Valladolidit (Spanjë), Departamenti i Fizikës së Aplikuar

Grada shkencore:  

“Doktor i Shkencave në Fizikë” - 1997

“Profesor i Asociuar” - 2007

“Profesor” - 2022                                                            

 

 

                                                          

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

  • Mekanikë, Vitit I, Bachelor Fizikë
  • Didaktikë, MSc AML në Fizikë
  • Fizikë e Përgjithshme 1, viti I, Bachelor KTU
  • Fizikë e Përgjithshme, viti I, Bachelor Bioteknologji
  • Fizikë e Përgjithshme, viti I, Bachelor Informatikë

LISTA E KONFERENCAVE 

1. Hands-on science in elementary school 

2. History of the concept of photon

3. Long jump using a rope 

4. Një model i një projekti tematik për mësimin e Fizikës në shkollat e mesme

5. Radon information and risk communicating issue 

 6. Pythagoras Theorem and Relativistic Kinematics 

7. Hazardous quotient factor of lead in soil around industrial waste 

LISTA E ARTIKUJVE

 1. Occupational radiation dose for medical workers at the University Hospital Center “Mother Theresa” in Tirana 

 2. Fractal dimension of soot aggregates 

3. Measurements of indoor radon concentrations in schools in some cities of North Albania 

 4. Hg2+ detection with rational design of DNA-templated fluores-2 cent silver nanoclusters. 

5. Natural radioactivity in main building and raw materials used in Albania 

6. Radon information and risk communicating issue 

 7. The distribution of natural radionuclide concentration in soil in tirana urban area 

 8. The Attitude of High-School Students Regarding Online Learning During Covid-19 Pandemic Situation: The Case of Albania 

 9. Departamenti i Fizikës ndër vite 

Tekste për studentë:

1. “Ushtrime të zgjidhura të fizikës së përgjithshme 1” 

2. “Ushtrime të zgjidhura të fizikës së përgjithshme 2”

3. “Fizika për studentët e informatikës, pj. I” (përshtatje)

4. “Fizika për studentët e informatikës, pj. II” (përshtatje)

5. “Mekanika”- për studentët e fizikës dhe inxhinjerisë

6. “Elektriciteti dhe Magnetizmi”- për studentët e fizikës 

dhe inxhinjerisë 

7. “Matjet në fizikë dhe përpunimi statistikor i tyre” – për

 studentët e fizikës

 Tekste për shkolla parauniversitare:                                     

1. Ushtrime Fizike të zgjidhura, InfBotues, 2008

2. Fizika 4 profil natyror, Pegi, 2009

3. Fizika 4, Pegi, 2009

4. Fizika 4 profil shoqëror, Pegi, 2009

5. Fizika 11 me zgjedhje, Erik, 2010

6. Fizika 10 bazë, Erik, 2011

7. Fizika 11 bazë, Erik 2011

8. Fizika 12 me zgjedhje, Erik 2011

9. Dituri natyre 3, Pegi, 2011

10. Dituri natyre 4, Pegi, 2011

11. Dituri natyre 5, Pegi, 2011

12. Fizika 6 + fletore laboratori, Pegi 2012

13. Fizika 7 + fletore laboratori, Pegi 2012

14. Fizika 8 + fletore laboratori, Pegi 2012

15. Fizika 6 (Lib. nxënësi + flet.pune, përkth. përsht.) Pegi 2015

16. Fizika 7 (Lib. nxënësi + flet.pune, përkth. përsht.) Pegi 2016

17. Fizika 8 (Lib. nxënësi + flet.pune, përkth. përsht.) Pegi 2017