Prof.Dr. Rozana Troja

Rozana Troja është pedagoge në Departamentin e Kimisë Industriale. Prej shumë vitesh ka qenë e ngarkuar me detyrën e Përgjegjësit te grupit të Kimisë Ushqimore dhe Mikrobiologjisë Industriale. Aktualisht kryen detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të Kimisë Industriale. Aktiviteti mësimor shkencor është i fokusuar në Shkencat e Ushqimit dhe Kiminë dhe Teknologjine e Ushqimeve Ka gjithashtu aktivitet shkencor në mikrobiologjinë e produkteve ushqimore-kryesisht proçeset enzimatike ku marrin pjese majate industriale si dhe studime te karakterit taksonomik te tyre.

Gradat dhe titujt akademikë

Studime Universitare 5 vjeçare ne FSHN (1975-1980). Diplomë e integruar ne Kimi Industriale ne (1980).

Kandidat i Shkencave(1990)

Doktor i Shkencave (1993)

Profesor i Asocijuar (1994)

Profesor (2002)

Lëndët:

 • "Kimi dhe Teknologji Ushqimore", pjesa e dyte Bachelor KU
 • "Kimi dhe Teknologji Ushqimore" Master Kimi Industriale dhe Mjedisore
 • "Koncepte te Avancuara te Kimise dhe Teknologjise Ushqimore" Master Shkencat e Ushqimit
 • Industri te Lendeve Bimore Master Shkencat e Ushqimit

Tekste mësimore

 • Troja R. (2011) "Kimia dhe Teknologjia e Ushqimeve" [Monografi] Shtypshkronja Mihal Duri e Re, ribotuar dhe ripunuar -2013,2014. Ribotuar ne 2017 nga INFOBOTUES, 1-300.
 • Troja R. (1997) "Sistemet dhe Ekuilibrat Ushqimore" SHBLU, 1-100

Monografi

 • Troja R., et al. (2004) "Mikroflora e ajrit" [Monografi] Shtypshkronja Mihal Duri e Re, 1-100.

Artikuj shkencorë:

 • Troja Rozana, Prifti D., Dalanaj N., Petre A., Ceci R., Ceta A., Troja E. (2009) “ Studimi Taksonomik i Mikroorganizmave të Pranishme në Bimët Aromatike dhe Mjekësore të Rritura në Habitate Natyrore Shqiptare”, BSHN Nr. 7, 2009, f.160-169.
 • Dalanaj N., Prifti D., Shuke L., Cela V., Troja Rozana (2013) Studim i Mardhënieve Bimë Mikroorganizma në Zona Malore Shqiptare- Mali Koritnik, Buletini Shkencor Universiteti Fan Noli Korçë, seria e Shkencave të Zbatuara- Viti XVIII i Botimit, Nr.26, 2013, f. 64-72.
 • Lila L., Troja Rozana(2013) “Environmental Temperature Variation Impact on Microbial Charge of Drinking Water of The Supply Network of Tirana” Albanian Journal of Natural and Technical Sciences -AJANTS, 2013/2, published by Academy of Sciences of Albania, f.73-85.
 • Troja D., Shabani L., Allushi G., Troja Rozana (2014) "Rritja e Sigurisë së Barnave pa Recetë dhe Atyre që Konsumohen Periodikisht, Përmes Kontrollit Mikrobiologjik të Tyre", BSHN N.17, 2014, f. 196-205.
 • Ceta A., Troja Rozana, D.Prifti (2014) “Kontrolli Mikrobiologjik i Disa Preparateve te Konsumueshme te Suplementeve Vitaminike te Lengeta”, Buletini Shkencor (seria e shkencave te zbatuara), Universiteti ”Fan S. Noli” Korçë, Viti XIX I Botimit, Nr. 28, 2014.
 • Muça E, Troja Rozana, Dalanaj N.(2012) "Aspekte Të Rritjes së Sigurisë dhe Përmirësimit të Cilësisë së Salcave Përmes Vlerësimit të Parametrave Identifikues Kimikë e Mikrobiologjikë", botuar në BSHN Nr 15, 2012, f.278-288
 • Luarasi, L., Rozana Troja,  Llupa J., "Majatë e egra që ndikojnë në cilësinë e birrës gjatëdhe pas procesit të fermentimit". Buletini i Shkencave të Natyrës, Nr.22, f. 99-105
 • Troja E., Dalanaj N., Ceci R., Troja Rozana, Toska V., Mele A., Como A., Petre A., Prifti D. (2012) "Diversity of Microorganisms Hosted by the Albanian Medicinal Plants and the Antimicrobial Effect of the Chemical Compounds Extracted by Them"-Trends in Vital Food and Control Engineering, INTECH 2012, Chapter 8, p.143-161.
 • Troja D. Shabani L., Boduri A., Troja Rozana. (2013), "Monitoring and Assesment of Microbiological Charge in Widely used Pharmaceutical Products" JHED-Vol 5, pp.29-33.
 • Dalanaj N. Troja Rozana. Ceci R.,et al (2013) " Exploration of Microbiological Diversity in Albanain Decorative Plants" J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 8 (4), 2013: 607-611.
 • Gjata A., Troja Rozana, I. Kallço I., (2013)" Stability of Vitamin C in Apple Juice, Produced in the Region of Korca (Albania), Utilizing Different Conservation Methods" , J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 8 (4), 2013: 601-606
 • Lila L, Shehu L, Troja Rozana (2013) "Microbiological Safety of Drinking Water in Tirana, in Relation to Primary Springs, Comunal and Individual Network Supply " J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 8(4): 620-626 (2013).
 • . Como M., Troja Rozana, Terpo M., " Quality Evaluation of Some Deep Frying oils and Deterioration During Continuous and Intermittent Usage", J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 9 (3), 2014: 466-470.
 • Troja D., Shabani L., Troja Rozana, (2014) Packaging System Influence on the Microbial Contamination of Common Pharmaceutic Products, JHED -2014, Vol 6, pp 142-146.
 • Troja D., Troja Rozana, Shabani L., (2014)Evaluation of Microbial Presence in Liquid Vitaminic Suplements" JHED -2014, Vol 8, pp 105-111.
 • Ceta A., Troja D., Muca E., Troja Rozana (2014) The Applicable Regulation Concerning Vitamins and Vitaminic Suplements Used by Albanian Population. JHED-2014, Vol 9, pp.40-53.
 • Ceta A., Kristo A., Zotaj K., Muca E., Troja Rozana (2015).  "Morphological and Physiological Characterization of Specific Microbial Strains Isolated from Liquid Substrates."  Journal of Hygienic Engineering and Design -JHED, Vol. 12, 2015, pp. 71-76
 • Luarasi, L., Troja Rozana, Pinguli, L. (2016). The relationship between yeast viability and concentration in the fermentation process of wort for beer production. European Journal of Biotechnology and Genetic Engineering, 3 (1), p. 83-86.
 • Luarasi, L., Troja Rozana, Llupa, J. (2016). Yeast vitality monitoring during fermentation process of beer production. NUTRICON 2016, Skopje, Macedonia, Journal of Hygienic and Engineering Design - JHED.
 • M. Bala, R. Troja, N. Dalanaj ( 2016) Antioxidant effects of natural bioactive compounds, -B-FoST Congress, Ohrid, Macedonia 22-24 September 2016, Book of Abstracts p. 49. Journal of Hygienic Environmental Design-JHED
 • Luarasi, L., Troja, R., Pinguli, L. (2016). The relationship between yeast viability and concentration in the fermentation process of wort for beer production. European Journal of Biotechnology and Genetic Engineering, 3 (1), p. 83-86
 • Vilma Gurazi; Luljeta Xhagolli; Rozana Troja, Shpresa Hereni. (2016), "Influence of the medium on the alcoholic fermentation performance of two different immobilization yeast techniques compared to free yeast cell fermentation". Journal of Hygienic Engineering and Design; ISSN 1857-8489, Volume 17; 2016

Artikuj konference:

 • Troja R. "Përdorimi i Antimikrobialëve Natyrorë për të Rritur Sigurinë dhe Cilësinë e Pulave për Konsum dhe Produkteve të Tyre.' Konferenca e Infrastruktures së Cilësisë, 19. 05. 2009, Tiranë, botuar nga DPA në " Infrastruktura e Cilësisë" ( fq. 162-165).
 • Troja R., etj. "Vlerësimi Mikrobiologjik i Bimëve Mjekësore, Pjesë Përbërëse e Rritjes së Sigurisë së Përdorimit të Tyre në Vend dhe për Eksport. Konferenca e Infrastruktures së Cilësisë", 19. 05. 2009, , botuar nga DPA në " Infrastruktura e Cilësisë" (fq. 153-156), Tiranë
 • Xhangolli L., Malollari I., Prifti D., Petre A., Troja R., “ Aplikimi i Bioinxhinjerisë për Përmirësimin e Sigurisë dhe Cilësisë së Birrës " , Konferenca e Infrastruktures se Cilësisë, 19. 05. 2009, botuar nga DPA në " Infrastruktura e Cilësisë", (fq.163-167), Tiranë
 • Prifti D., Troja R., Petre A. Dalanaj N. “Sistemi Paketim në Industrinë Ushqimore-Rëndësia e tij për Sigurinë e Produkteve Ushqimore”, Konferenca e Infrastrukturës së Cilësisë, 19. 05. 2009, botuar nga DPA në " Infrastruktura e Cilësisë", (fq.187-191), Tiranë
 • Troja R., N. Dalanaj, A.Petre, E.Troja, R. Ceci, L.Pinguli, E.Dhamo, E. Muca "Aplikimi i Metodave Taksonomike e Auksanografike mbi Maja e Myqe te Izoluara nga Bimet Endemike dhe Produkte Bimore", Konferenca e 100 Vjetorit të Pavaresise 22.11.2012, botuar ne BSHN-2012
 • E.Muca, Rozana Troja, N.Dalanaj ”Rritja e Sigurise dhe Permiresimi i Cilesise se Salcave permes Vleresimit te Parametrave Identifikues Kimike e Mikrobiologjike", Konferenca e 100 Vjetorit të Pavaresise 22.11.2012, botuar ne BSHN-2012
 • Troja R., Shoshi E, Murati M., Ngjeçi H., Zani E., Troja E., Kristo A., Zotaj K., Dhamo E. (2015) "Shfrytëzimi i Veprimit Baktericid dhe Bakteriostatik i Inhibuesve Sintetikë dhe Natyrorë për te Frenuar Zhvillimin e Baktereve qe Prodhojne Substanca Kromofore" -KKSHA, FSHN 21 Nendor 2015, Libri i Konferencës f.82-84.
 • Muça E., R. Troja (2015) "Kontrolli i Sigurisë dhe Cilësisë përmes Vlerësimit Sensorial dhe Kimik të Drithrave për Mëngjes (Corn Flakes). KKSHA, FSHN 21 Nendor 2015, Libri i Konferencës f.132-133.
 • M. Bala, R. Troja (2015) "Principet Ushqimore që Konsumon Aktualisht Grup Popullata Shqiptare. Ushqimet Funksionale dhe Roli i Tyre". KKSHA, FSHN 21 Nendor 2015, Libri i Konferencës f.133-134.
 • Troja R., D. Prifti, N. Dalanaj, A.Petre, E.Troja "Study of the Industrial Yeasts Isolated from the Plants and the Waters of the Cold Environments" BALWOIS 2010, Ohrid, Republic of Macedonia - 25-29 May 2010.
 • Ceta A., Troja R., Dhamo E., Cela Xh. (2016) “ Determination of Microbial Charges of Food Products Used for Infants and Young Children”-1st International Scientific Conference on Professional Sciences ISCPS-2016, “Aleksander Moisiu University”Durres, Albania Proceeding Book, p.231
 • Dalanaj N., Troja R., Prifti D., Petre A., " An Exploration of Microbiological Diversity of Natural Habitats in Cold and Extremely Cold Environments-Dajti Mountain”, Poster presented in the International Conference of BENA, September 16-20, 2009 – full paper for publication in JEPE, “The International Conference of BENA - Pollution Management and Environmental Protection”, Book of Abstracts, p.143. Publikim JEPE (p.531-541)
 • R. Troja, D. Prifti, A. Petre, L. Xhangolli, E.Saliaj "The Evaluation of the Microbiological Pollution of some Selected Albanian Environments – A Moderate Contribution For a Safe and Qualitative Life" 4th International Conference of Pieria -Katerini, 17th -20 March 2009 Katerini-Greece.
 • R. Troja, V.Gjeci, Z. Rada, D. Prifti : "Monitoring of the Surface Ëaters in Albania Through the Evaluation of Their Physico-Chemical Parameters" BENA Tirana, Shtator 2009, (p.43)
 • Dalanaj N. , Troja R., Prifti D., Petre A., Troja E., Ceci R., Ceta A. (2011) “ Aspekte Morfologjike në Taksonominë e Majave Psikrofile të Izoluara nga Mjedise Natyrore me Karakteristika Specifike”– Konferenca Ndërkombëtare e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit-ICAFE, Korçë, Shqipëri, 27-28 Maj, 2011, Book of Proceedings, f. 431-439.
 • Dalanaj N., Ceci R., Troja E., Petre A.,  Muça E., Troja R., Prifti D. (2011) “Një Studim Mikrobiologjik i Disa Bimeve Aromatike Endemike  me Perdorim Kurativ, ose Si aditive te Produkteve te Veçanta Ushqimore”-  Konferencë “ Kimia dhe Zhvillimi Aktual i Vendit”,  19 Tetor 2011, Libër Punimesh f. 167-175.
 • Lila L., Troja Rozana., et al. (2013) "Evaluation of Different Methods to Improve Bifidobacterium spp Tolerance to pH and Stress Conditions. Second International Conference in Microbiological Diversity, Turin. Italy, October 2013".
 • Troja D., Shabani L., Troja R., " Evaluation of Microbial Presence in Liquid Vitamin Supplements" 7th CEFOOD CONGRESS, Ohrid Macedonia, 24 May 2014
 • Troja D., Shabani L., Troja R. " Packaging Systems Influence On The Microbial Contamination of Common Pharmaceutical products" , 7th CEFOOD CONGRESS, Ohrid Macedonia, 24 May 2014.
 • Muça E., Ceta A., Troja R., Prifti D. "Physicochemical and Microbiological Evaluation of Some Vitamin Supplements Used for Children" ICAB, FSHN, 22.09.2014
 • Gjata A., Kallco I., Troja R., " The Role of Preserving Methods to Control the Microbiological Situation of Apple Juices Produced in Korça Region" ICEE, Tirana, 23-26 May 2014, Referim me Proceedings, Full Paper 088, p.325-330.
 • Como M., Troja R., Terpo M. " Quality Evaluation of Some Deep Frying Oils and Deterioration During Continuous and Intermittenet Usage', ICEE, Tirana, 23-26 May 2014, Referim me Proceedings, Full Paper 125, p.443-448.
 • Petre A., Troja R., Dalanaj N., Lila L., Xhangolli L. " Hygiene Strategy Control to Insure Microbiological Stability in Beer Production", ICEE, Tirana, 23-26 May 2014, Referim me Proceedings, Full Paper 161, p.532-540.
 • Ceta A., Muca E., Troja R.., Prifiti D., " The role of vitamins and vitaminic supplements in the nutrition of the Albanian population groups" ICAB, FSHN, 22.09.2014 (poster, fp me Proceedings).
 • Ceta A., Kristo A., Zotaj K., Muca A., Troja R. (2015) "Morphological And Physiological Characterization of Specific Microbial Strains Isolated From Liquid Substrates" Hygienic Design Festival, 29.05.2015, Ohrid Macedonia.
 • Troja R., Zani E, Murati M., Ngjeçi H., Troja E., Shoshi E."Studim Taksonomik i Mikroorganizmave të Pigmentuar, të Izoluar nga Uji i Detit dhe Ujrat e Rrjetit të Qyteteve Bregdetare, ICAFE-24-25 09.2015, KORCE" .
 • Luarasi L., Troja R., Pinguli L., (2016)" Microbiological Safety and Quality Evaluation of the Raw Materials Used in Beer Production" - B-FoST Congress, Ohrid, Macedonia, 22-24 September 2016, Book of Abstracts p. 92-93, . Proceeding book: ISBN  978-608-4565-09-3
 • Luarasi L., Troja R. Pinguli L (2016). Microbial contaminants at various stages of brewing process. VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Jahorina, Proceeding Book ISBN 978-99976-632-7-6
 • Bala M., Troja R., Dalanaj N., (2015) " Antioxidant Effects of Natural Bioactive Compounds"- B-FoST Congress, Ohrid, Macedonia 22-24 September 2016, Book of Abstracts p. 49.
 • Ceta A., Troja R., Muca E., Shima O. (2016) “ Evaluation of Physic Chemical Parameters of Baby Food Products”-1st International Scientific Conference on Professional Sciences ISCPS-2016, “Aleksander Moisiu University”Durres, Albania Proceeding Book, p.217.

Fushat e interesit:

 • Mikrobiologji Industriale-mikrobiologji e bimeve mjeksore; mikrobiologji e produkteve ushqimore.
 • Shkencat mbi Ushqimin
 • Kimi dhe Teknologji Ushqimore-vleresimi i sigurise dhe cilesise se produkteve ushqimore
 • Studim i proceseve te fermentimit me maja industriale
 • Industri te lendeve bimore
 • Shkencat e Ushqimit

Projekte:

 • Projekt 1 “Përmirësimi i proceseve enzimatike në industrinë ushqimore, nëpërmjet përdorimit të kulturave mikrobiale me karakteristika të vecanta fenotipike, të izoluara nga lëndë të para, produkte të përpunuara e habitate natyrore dhe të identifikuara deri në gjini dhe specie.”, koordinatore projekti, financuar nga MASH. Janar 2009-Dhjetor 20110
 • Projekt 2 Vleresim Kimiko-Teknologjik dhe Mikrobiologjik i Lendeve të Para dhe Produkteve Ushqimore te Prodhuara e Tregetuara në Vend-Projekt i FSHN, koordinatore projekti, Korrik 2012-Dhjetor 2012
 • Projekt 3 “Studim i Ndikimit të Mbetjeve Agro-Kulturale në Efektshmërinë e Proçesit të Biometanizmit të Llumrave të Prodhuara nga një Impiant Trajtimi Shkarkimesh të Lëngëta Komunale”, Koordiantor Projekti
 • Projekt 4 Exploration and Study of the Biodiversity of Yeasts Isolated from Cold Habitats, Dajti Mountain and their Biotechnological Potentiality.”, renditur N 19 AE në protokollin e bashkepunimit Shkencor dhe Teknologjik Itali -Shqiperi 2008-2010
 • Projekt 5 ERASMUS + : ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education/NETCHEM, 2016-2019, anetare projekti

 • Anëtare e Bordit të SHPU së Departamentit Kimi Industriale; 2000 dhe e bordit te Shkolles se Doktoratures ne Departamentin Kimi Industriale (ne vazhdim)
 • Anëtare e Këshillave Shkencore të FSHN ( 1995-2009); IKU (1992-2004); Ministrisë së Industrisë s ë Lehtë dhe Ushqimore ( 1990-1991).
 • E angazhuar si lektore, udheheqese diplomash, mikrotezash, etj. ne vite ne Univeristetin e Mjeksise, Universitetin AU dhe ne Universitetin e Mitrovices.
 • Anëtare Komisoni në Ministrinë e Bujqësisë për konkurimin e nëpunësve civilë (2000).
 • Eksperte dhe Hartuese e Raporteve Vlerësuese për Programet Kombëtare “ Shkencat e Jetës dhe Bioteknologjia (1995-1996); “ Bioteknologjitë”(1997-2000).
 • Pikë fokale e Agjensisë Kombëtare të Mjedisit (1999-2000) dhe më pas e ngarkuar e Ministrisë së Mjedisit për Biosigurinë dhe Biodiversitetin (2000-2007).
 • Eksperte e DPA për akreditimin e Laboratorëve të Industrisë Ushqimore (2001 e ne vazhdim).
 • Koordinatore e WIPO ( World Intellectual Property Organization) për Universitetet (2005-2007).
 • Anëtare e Redaksisë së Buletinit të Shkencave Natyrore (1992-1998).
 • Anëtare e BENA
 • Anëtare e Shoqatës së Kimistëve
 • Kryetare dhe anëtare e Jurive për Mbrojtjen e Doktoratave dhe Mikrotezave (1994-2018)
 • Kryetare e Komisionit për Mbrojtjen e Diplomave në Degën Kimi Ushqimore ( 1991-2018)
 • Kryetare e Komisionit të Provimit të Formimit në Kiminë Ushqimore ( 1997; 2005-2018)
 • Bashkëpunëtore e Departamentit të Teknologjisë Agro- Ushqimore në UB (1999-2014 e ne vazhdim, oponente doktoratash dhe recenzente tekstesh).
 • Eksperte e IKU (1991-2006)
 • Bashkëpunëtore e IKB, sot pjese e FSHN (1991-2009)
 • Vlerësuese e PKKZH e angazhuar nga MASH (2003)
 • Anetare e paneleve te AKU (2014 e ne vazhdim)
 • Anetare e Komitetit Teknik ne DPA ( 2016-2018)
 • Drejtuese e grupit te Mikrobiologeve shqiptare ne Rrjetin Nderkombetar te Mikrobiologeve (2016-2018)
 • Anetare komisioni ne DAP (2017)
 • Kryetare e Keshillit te Profesoreve ne FSHN (26-2018)